Privacyverklaring AVG

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de nieuwe wet per 25 mei 2018 ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft iedere organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten.

Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg en dus voor onze dienstverlening. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Deze verklaring is van toepassing op alle bedrijfsonderdelen van Profeel mammacare, gevestigd aan de Zuidlaarderweg 5, 9756 CE te Glimmen ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 63847302

Hierna te noemen Profeel MMC.

 

Persoonsgegevens

In onze organisatie kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u (medisch) goed te kunnen behandelen en/of te begeleiden, van dienst te zijn en is nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling, uw lidmaatschap en/of verkochte goederen. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Profeel MMC houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de AVG.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring.
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Verwerking van persoonsgegevens van cliënten; persoonsgegevens van patiënten worden door Profeel MMC verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het leveren van Mammacare producten volgens de wettelijke voorwaarden.
 • Het kunnen controleren en identificeren van de cliënt/patiënt in de zorgpraktijk (legitimatieplicht).
 • Voor overleg met, of verslag aan uw huisarts/verwijzer en/of overige zorgverleners buiten de zorgpraktijk (alleen na uw toestemming).
 • Voor doelmatig beheer en beleid. • Voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Opstellen en uitvoeren van het voor u op maat gemaakte behandelplan.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is, bijvoorbeeld een afspraak maken of verzetten.
 • Onze praktijk verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze communicatie met uw zorgverzekering.
 • Voor de financiële administratie en overige administratie. Bijvoorbeeld bij het uitblijven van een betaling en de communicatie hierover met het incassobureau. Of voor een uitnodiging voor deelname aan een enquête.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Gebruikmaking van onze Mammacare diensten. Wij hebben deze informatie nodig om uw Elektronisch Patiënten Dossier (EPD)/ Zorgplan goed te vormen en bij te houden.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Profeel MMC de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 1. Voorletters 2. Voornaam 3. Tussenvoegsel 4. Achternaam 5. Burger Service Nummer (BSN) 6. Geslacht 7. Adres 8. (Zakelijk) Telefoonnummer 9. (Zakelijk) E-mailadres 10. Mobiel nummer 11. Huisarts 12. Polisnummer zorgverzekering en eventuele aanvullende verzekering 13. Legitimatiegegevens 14. Bankrekeningnummer 15. Gegevens van belang voor de behandeling

Profeel MMC zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 

GOOGLE ANALYTICS

Profeel MMC maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website te kunnen. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Profeel MMC hier geen invloed op. Profeel MMC heeft Google geen toestemming gegeven om via Profeel MMC verkregen Analyticsinformatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

 

COOKIES

Cookies, of vergelijkbare technieken, wij gebruiken technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.  Onze cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies.

Rechten omtrent uw gegevens U heeft de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wil maken van uw rechten of inzage wil in ons verwerkingsregister, dan kunt u dit schriftelijk kenbaar maken.

De gemaakte kosten worden aan u doorbelast, te weten kopieerkosten, administratiekosten eventuele gemaakte (aangetekende) verzendkosten . Om er zeker van te zijn dat het verzoek voor inzage door u is gedaan vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen.

Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor). Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkingsovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

 

BEWAARTERMIJN

Profeel MMC bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

BEVEILIGING

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Personen die namens Profeel MMC van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid of een 2-laagsverificatie op al onze systemen. • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is.
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.

 

KLACHTEN

Profeel MMC neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of aanwijzingen zijn bij misbruik.

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Wij zullen er alles aan doen om uw klacht spoedig in behandeling te nemen en te kijken naar de mogelijkheden.  U heeft altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

WIJZIGINGEN

Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van deze privacyverklaring te allen tijde te wijzigen. Op deze pagina vindt u de meest recente versie. Bekijk daarom regelmatig onze privacy beleid op deze website.

 

VRAGEN

Als u naar aanleiding van onze privacy verklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op via ;

mail:  glimmen(Replace this parenthesis with the @ sign)profeel-mammacare.nl

of telefonisch op 050 406 41 35